Nadzory inwestorskie

Na zlecenie Inwestora pełnimy nadzory inwestorskie. Naszą rolą jest reprezentowanie Inwestora na placu budowy oraz dbanie o jego interesy związane z inwestycją. Kontrolujemy zgodność realizacji inwestycji z zatwierdzonym projektem i wydanym pozwoleniem na budowę oraz z obowiązującymi przepisami. Sprawdzamy, czy prowadzone roboty budowlane są należycie wykonywane z zachowaniem odpowiednich standardów jakości. Kontrolujemy i odbieramy roboty budowlane, sprawdzamy czy zostały wykonane materiałami, które były wykazane w projekcie oraz czy wszelkie prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną. Pracujemy kompleksowo, kontrolujemy również rozliczenia budowy.

Zakres wykonywanych usług:
• Kierownik budowy (również obiekty zabytkowe)
• Inspektor nadzoru inwestorskiego
• Przeglądy okresowe budynków
• Doradztwo techniczne
• Sporządzanie inwentaryzacji technicznych
• Projekty budynków nowych, projekty adaptacji i modernizacji budynków istniejących

Obecność Inspektora nadzoru inwestycyjnego wymagana jest przy budowie obiektów budowlanych:
1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m³ i większej,
2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,
3) budynkach i budowlach:
a) o wysokości nad terenem 15 m i większej,
b) zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
c) wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1000 kW i większą,
e) technicznych o kubaturze ponad 2500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,
4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,
5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,
6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,
7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:
a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
b) o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,
8) ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,
9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,
10) obiektach służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów.
[Art. 17 u PB oraz Rozp. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego]